Adviesraad Sociaal Domein Borne

Informatie over de adviesraad

Agenda adviesraad

De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar.

De Adviesraad Sociaal Domein Borne geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Borne over:

Wmo

Wmo is de afkorting voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning.  Het doel is om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving.

De wet wordt uitgevoerd door de gemeente en elke gemeente heeft de uitvoering uitgewerkt in een Verordening en Beleidsregels. Deze gaan over zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet en deze wet is een samenvoeging van:

 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • Een deel van de wet arbeidsongeschiktheids voorziening jong gehandicapten (Wajong)

De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

Jeugdhulp

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Soms zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben. Gemeenten zijn sinds 2015 zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Vergaderingen

De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en worden vooraf op deze website (www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl) bekend gemaakt.

In 2024 staan nog vergaderingen gepland op :

 • 9 Juli
 • 20 Augustus
 • 8 Oktober
 • 12 November
 • 17 December

Actief en betrokken
Wij vinden het belangrijk om onze stem te laten horen, omdat er veel verandert op die gebieden. Heldere informatie daarover is voor iedereen belangrijk. Doordat de Adviesraad actief is in de wijken weten wij wat er speelt en kunnen wij meedenken bij veranderingen. Ook komt de Adviesraad op voor mensen die kwetsbaar zijn.

Deel ervaringen
Wij hebben contact met verschillende achterbannen, zoals jeugd, chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Laat uw stem horen en neem contact met ons op wanneer u ervaringen wilt delen die ook voor andere mensen belangrijk is. Wij nemen signalen mee in onze adviezen.

Focus 2024

De focus van de adviesraad sociaal domein zal in 2024 liggen bij de volgende onderwerpen:

 • Inclusie
 • Armoede
 • Jeugd
 • Ouderenbeleid