Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Adviesraad sociaal domein Borne

De Adviesraad sociaal domein Borne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adviesraad sociaal domein Borne verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken:
• Naam
• E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@adviesraadsociaaldomeinborne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

De Adviesraad sociaal domein Borne verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
• Om contact met u op te nemen om uw vragen te beantwoorden

Het bewaren van persoonsgegevens

De Adviesraad sociaal domein Borne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Adviesraad sociaal domein Borne gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om
• uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
• uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt een verzoek indienen om gegevens
• in te zien
• te corrigeren
• te verwijderen

U kunt hiervoor contact opnemen met secretariaat@adviesraadsociaaldomeinborne.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Adviesraad sociaal domein Borne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Adviesraad sociaal domein Borne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@adviesraadsociaaldomeinborne.nl

Onze contactgegevens: Postbus 200 7620 AE Borne (074) 265 8585 secretariaat@adviesraadsociaaldomeinborne.nl