Agenda

Datum: 12 december 2023
Aanvang: 13.30 uur
Gemeentehuis
: BW04

13.30 uur: Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen en besluiten/actielijst 18 juli 2023

14.00 – 14.30 uur Teamleider Sociaal Domein

Notulen en besluitenlijst/actielijst 14 november 2023

14.45 – 15.15 Toelichting SPUK gelden GALA

Focus onderwerpen 2023 (update stand van zaken)

  • Inclusie
  • Bestaanszekerheid
  • Jeugdzorg
  • Ouderenbeleid

Bespreekpunten

a. Vergaderschema 2024

b. Klantbelevingsonderzoeken Participatiewet en Minimabeleid 2022

c. Evaluatie scholingsmiddag 5 december 2023

Vanuit de achterban

16.30 Afsluiting