Agenda

Datum: 18 april 2023
Aanvang: 13.30 uur
Gemeentehuis
: Vergaderruimte Sociaal Hus(na ingang direct links)

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen en besluiten/actielijst 21 maart 2023

13.35 uur: Laaggeletterdheid

Focus onderwerpen 2023

1515 uur: Update programmaplan en SPUK-gal

Bespreekpunten

Vanuit de achterban

16.30 Afsluiting

Volgende vergadering is op 18 juli 2023