Agenda

Datum: 3 oktober 2023
Aanvang: 13.30 uur
Gemeentehuis
: BW04

13.30 uur: Opening

Vaststellen agenda

13.35- 14.05 uur: Beschermd Wonen, bijpraten door ambtelijk medewerker

Mededelingen

Notulen en besluiten/actielijst 18 juli 2023

Focus onderwerpen 2023

  • Inclusie
  • Bestaanszekerheid
  • Jeugdzorg
  • Ouderbeleid

Bespreekpunten

a. Waar staat gemeente Borne wat betreft mantelzorg

b. Woonzorgvisie (bijeenkomst op 12 oktober 2023)

c. Inventariseren wensen/onderwerpen cursus leden ASD

15.30 – 16.00 uur: Presentatie vitaliteitscoach

Vanuit de achterban

16.30 Afsluiting

Volgende vergadering is op 14 november 2023