Het aantal aanmeldingen bij het Steunpunt Mantelzorg Borne is in 2018 flink gestegen. Vanwege het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de toename van het aantal oudere mensen in Borne, constateert de consulent niet alleen een toename in aantal aanmeldingen maar ook een verzwaring van zorgvragen.

Gezien de demografische ontwikkeling in Borne, procentueel veel ouderen en een toename van hulpvragen rond dementie, zal het aantal mantelzorgers in de toekomst nog toenemen.

De adviesraad Sociaal Domein Borne hecht veel belang aan mantelzorgondersteuning.

Daarom vraagt de adviesraad in dit advies aandacht voor mogelijke ruimte voor uitbreiding van mantelzorgondersteuning.

Het volledige advies kunt u hier downloaden.

Hier vindt u de reactie van de gemeente op het advies Mantelzorgondersteuning.