Eind september 2019 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een gevraagd advies gegeven over het voorstel Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Er is een eerder advies van oktober 2018 over de notitie Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang, visie 2018-2022. Toen heeft de adviesraad aangegeven dat zij de ambitie onderschrijft voor sociale inclusie van mensen met (ernstige) psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Hierbij is als doel gesteld dat mensen zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen herstellen, zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

De adviesraad kan zich vinden in deze benadering, waarbij de adviesraad een aantal kanttekeningen wil plaatsen, namelijk:

  1. De invulling van het verdeelmodel en de verdeelsleutel voor de beschikbare gelden.
  2. Aandacht voor randvoorwaarden in de directe leefomgeving om te komen tot sociale inclusie en het belang van de lokale woonvisie.
  3. Uitwerking van een kwaliteitsstandaard.
  4. Informatie over de pilot in Haaksbergen.
  5. Opnieuw het verzoek herhalen om 1 of 2 personen vanuit de adviesraad te betrekken bij de uitwerking van dit voorstel voor de Bornse situatie.

Het advies kunt u downloaden: Advies Decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.