De adviesraad sociaal domein Borne is evenals bij de verordening Wmo 2021 vanaf het begin meegenomen bij het opstellen van de verordening Jeugdhulp en heeft daarbij haar adviezen in het concept kunnen inbrengen. Door de adviesraad worden de overwegingen zoals die zijn vastgelegd in artikel 149 van de gemeentewet en die het uitgangspunt zijn geweest voor dit concept, onderschreven. Omdat de punten die door de adviesraad belangrijk worden geacht voor haar achterban zijn  besproken met de beleidsmedewerker zijn die onderwerpen niet in dit advies herhaald. In dit advies heeft de adviesraad de aandachtspunten benoemd die zij van belang vindt om rekening mee te houden bij de transitie naar de gewijzigde verordening.