In haar vergadering en na gesprekken met partijen in de gemeente Borne die direct betrokken zijn bij het sociaal domein heeft de adviesraad besloten om een ongevraagd advies uit te brengen over de beheersmaatregelen sociaal domein Borne.

In de notitie “Beheersmaatregelen Sociaal Domein”, versie oktober 2020 en de raadsbrief bezuinigingen 2020-2023 waarin wordt uiteengezet hoe de taakstelling in het sociaal domein (WMO en Jeugdhulp) van € 2.000.000 eind 2023 zou kunnen worden gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is te waarborgen dat de kosten van het sociaal domein in Borne niet hoger zijn dan de rijksbudgetten voor het sociaal domein (WMO en Jeugdhulp) die aan in Borne worden verstrekt.

Omdat er zorgenleven bij de adviesraad sociaal domein Borne heeft ze besloten om in afwachting van de definitieve uitkomsten van gesprekken over de beheersmaatregelen en de gesprekken met belanghebbende in het voorliggende veld, waaronder Kulturhus en Wijkracht haar zorgen/overwegingen onder de aandacht van het college te brengen in dit ongevraagde advies.