In de loop van 2013 is de naam gewijzigd van het Wmo-Platform Borne in de Wmo-Raad Borne. Ook is in 2013 is afscheid genomen van 3 vertrekkende leden en zijn 5 nieuwe leden door het College van B & W benoemd. De leden vertegenwoordigen in ieder geval de volgende doelgroepen: ouderen, lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken, verstandelijk gehandicapten, mantelzorgers/vrijwilligers, geestelijke gezondheidszorg en jongeren en/of ouders (artikel 5 Verordening Wmo cliëntenparticipatie).

Deze grote wisseling betekent dat er in het najaar van 2013 relatief veel tijd is geïnvesteerd in het inwerken en bijscholen van de nieuwe leden.

Uitgebracht gevraagd advies d.d. 19-04-2013 over de concepten:

– de integrale beleidsnota ‘Strategische uitgangspunten Wmo en gezondheid 2013-2016;
– het regionale kader ‘Vitale coalities: betere gezondheid, meer participatie’ (GGD Twente);
– de verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning.

Uitgebracht ongevraagd advies over toegankelijkheid gebouwen en winkels d.d. 15-7-2013

Uitgebracht ongevraagd advies over het informeren van ouderen en ouderenbonden over huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging in 2014 en 2015 d.d. 11-10-2013

Het volledige jaarverslag 2013: download jaarverslag 2013