In het jaarverslag 2017 geeft de adviesraad Sociaal Domein Borne een overzicht van de verschillende onderwerpen die tijdens haar vergaderingen aan bod zijn geweest. Aan bod kwamen:

  • de missie en visie van Wijkracht Borne
  • de toegankelijkheid van het centrum
  • communicatie over werk en inkomen
  • dementievriendelijk Borne
  • statushouders en werk
  • schuldhulpverlening en armoedebeleid.

De adviesraad heeft twee gevraagde adviezen uitgebracht, een over de transformatie agenda van de gemeente Borne en een over het Twents model voor jeugdhulp en Wmo-2015. Daarnaast heeft zij advies gegeven over de ontwikkeling van passend vervoer.

De adviesraad benadrukt het belang van goede communicatie naar de inwoners en brengt dit thema regelmatig onder de aandacht van beleidsambtenaren en het college. Ook signalen van inwoners zijn besproken met medewerkers van de gemeente en worden gebruikt om ongevraagd advies uit te brengen.

Download Jaarverslag 2017