In het jaarverslag 2019 van de adviesraad sociaal domein Borne wordt samengevat welke onderwerpen er in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen en welke adviezen aan het college van B&W zijn uitgebracht.Tijdens de vergaderingen zijn onder andere ervaringen gedeeld van een aantal belanghebbende bij het sociaal domein in Borne. Aan de orde geweest:

  • Vluchtelingen werk (VWON)            
  • Mantelzorg (SIZ Twente)                
  • Uitvoeringsorganisatie                    
  • Inburgeringswet en minimabeleid            
  • Wijkracht/Welzijn Ouderen Borne            
  • Dagbesteding café De Ster                     
  • Wijzigingen in het sociaal domein

In 2019 zijn 2 gevraagd2 en 1 ongevraagd advies gegeven. Het ongevraagde advies had betrekking op Mantelzorgondersteuning. De gevraagde adviezen hadden te maken met de visie 2018-2022 m.b.t. Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang en Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz. De volledige adviezen zijn te vinden op deze website.

De adviesraad heeft voor 2020 o.a. de volgende aandachtspunten op de agenda gezet; actieve rol in het Bascole project “Basis op orde” en context gedreven werken, waarborgen dat de adviesraad in een vroegtijdig stadium wordt ingeschakeld bij het opstellen van beleid in het sociaal domein, zichtbaarheid van de adviesraad, Mantelzorg en jeugdmantelzorg en wet verplichte ggz.