Het advies betreft

  • Beleidsregels en besluit Jeugdhulp 2015
  • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
  • Besluit  maatschappelijke ondersteuning

Tijdens de vergaderingen zijn onze vragen over deze documenten door beleidsambtenaren uitgebreid en goed  beantwoord. Op basis van de discussie hebben wij de volgende adviespunten geformuleerd:

  1.  Waarborging van een onafhankelijk klachtenconsulent het proces van een klacht monitort en evalueert.
  2. Meer aandacht voor privacy en bejegening voor inwoners met een vraag over de Wmo en/of jeugdhulp.
  3. Actief cliëntondersteuning aanbieden aan inwoners.
  4. Zorg over eventuele negatieve effecten voor inwoners vanwege de stapeling van eigen bijdragen.
  5. Voorstel is om de ambtenaar als aanspreekpunt van de melding te benoemen.

Aanbeveling om de functie mantelzorgondersteuning in Borne structureel met 20 uur in te vullen mede vanwege het belang van structurele mantelzorgondersteuning.

Download Advies beleidsregels en besluiten jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2015 

Download reactie gemeente op advies beleidsregels 2015