De adviesraad onderschrijft de projectdoelstellingen voor de aanbesteding van het gestructureerd vervoer als onderdeel van het Vervoer voor iedereen in de gemeente Borne en is van mening dat het een effectieve vervanging van Regiotaxi kan worden.

In haar advies heeft de adviesraad Sociaal Domein een aantal vragen of opmerkingen geplaatst.

Zo adviseert de adviesraad om de ervaringen en verwachtingen van de huidige gebruikers van gestructureerd vervoer te inventariseren en te evalueren. Zo kan worden gewaarborgd dat bij invoering aan de verwachtingen van gebruikers kan worden voldaan.

In het programma van eisen (bijlage A) wordt bij “Eisen aan het vervoer” gesteld dat voor de planning de gevraagde starttijd of de gevraagde tijd op locatie leidend is. Er wordt geen marge gedefinieerd waarmee de reiziger rekening moet houden. De adviesraad stelt voor om te definiëren dat de reiziger niet later dan de gevraagde tijd mag vertrekken of te laat mag aankomen op de locatie.

De adviesraad adviseert om een communicatie plan op te stellen zodat de inwoners tijdig op de hoogte gesteld kunnen worden hoe gestructureerd vervoer in de gemeente Borne met ingang van 1 juli 2019 geregeld is.

En tot slot wil de adviesraad, zoals dat tot nu toe het geval is geweest, actief betrokken blijven bij het project “Vervoer voor iedereen – gemeente Borne”.

Het volledige advies kunt u hier downloaden: advies gestructureerd vervoer van de adviesraad sociaal domein Borne.

De reactie van de gemeente op het advies