Bestaanszekerheid gemeente Borne (tussentijdse rapportage maart 2023)

De adviesraad sociaal domein Borne heeft de tussentijdse rapportage met betrekking tot bestaanszekerheid ontvangen en het bijbehorende bestuurlijke memo (23int00710). De adviesraad is van mening dat de tussentijdse rapportage een goed inzicht en overzicht geeft in het...

Plan van aanpak energiearmoede: Benutten van energiekansen

De adviesraad heeft de concept, versie 6.1 van het Plan van aanpak energiearmoede: “Het benutten van energiekansen” ontvangen en beoordeeld en hier een advies over uitgebracht. De adviesraad is positief over het plan van aanpak en is blij dat de gemeente Borne de...

Beleidsregels studietoeslag gemeente Borne 2022

De adviesraad sociaal domein heeft de beleidsregels studietoeslag gemeente Borne 2022 (22int07633) ontvangen in november 2022 met het verzoek hiervan kennis te nemen. De adviesraad heeft besloten geen formeel  advies over de beleidsregels uit te brengen. wel heeft de...

Extra publiciteit energietoeslag

Met dit informeel ongevraagde advies heeft de adviesraad aandacht gevraagd om er voor te zorgen dat inwoners van Borne die gebruik kunnen maken van de energietoeslag bereikt worden en niet alleen de inwoners die in beeld zijn bij de gemeente....

Actualisering verordening Wmo Borne 2022

In juli 2022 heeft de adviesraad sociaal domein Borne van de beleidsmedewerker een concept ontvangen van de geactualiseerde verordening maatschappelijke ondersteuning Borne. De adviesraad heeft in een brief gereageerd naar de beleidsmedewerker. Er is geen formeel...

Adviezen

Advies verordening Jeugdhulpgemeente Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne is evenals bij de verordening Wmo 2021 vanaf het begin meegenomen bij het opstellen van de verordening Jeugdhulp en heeft daarbij haar adviezen in het concept kunnen inbrengen. Door de adviesraad worden de overwegingen zoals die zijn...

Lees meer

Advies verordening Wmo gemeente Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne is vanaf het begin meegenomen in het opstellen van de verordening Wmo 2021 en heeft daarbij haar adviezen reeds in het concept kunnen inbrengen. Dat is door de adviesraad als zeer waardevol ervaren en het is in lijn met de visie van...

Lees meer

Maart 2019 Ongevraagd advies Mantelzorgondersteuning

Het aantal aanmeldingen bij het Steunpunt Mantelzorg Borne is in 2018 flink gestegen. Vanwege het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de toename van het aantal oudere mensen in Borne, constateert de consulent niet alleen een toename in aantal...

Lees meer

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013

In de loop van 2013 is de naam gewijzigd van het Wmo-Platform Borne in de Wmo-Raad Borne. Ook is in 2013 is afscheid genomen van 3 vertrekkende leden en zijn 5 nieuwe leden door het College van B & W benoemd. De leden vertegenwoordigen in ieder geval de volgende...

Lees meer

Jaarverslag 2012

Uitgebrachte adviezen in 2012: Gevraagd advies ( 27-1-2012) n.a.v. een ingekomen email van een Wmo-gebruiker over de verstrekking van scootmobielen door de gemeente. Ongevraagd advies ( 14-3-2012) aangaande de vernieuwde Verordening Cliëntenparticipatie Wet...

Lees meer

Jaarverslag 2011

Op 26 mei 2011 vond de traditionele achterbanraadpleging van het WMO-Platform Borne plaats. Met dit jaar het thema: "Het Neje Noaberschap". De lezing "het Neje Noaberschap" van prof. dr. Anne van der Meiden was kritisch en humoristisch. Er is bij de ouderen sprake van...

Lees meer