Advies Programmaplan Sociaal Domein Borne 2021-2022.

In het programmaplan Sociaal Domein is de transitie vastgelegde van het sociaal domein in Borne en geeft antwoord op de vraag “hoe houden we de zorg en hulpverlening voor onze inwoners goed, maar ook betaalbaar?” Bij het opstellen van dit programmaplan is de...

Advies evaluatie beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 gemeente Borne.

De adviesraad heeft de evaluatie van het beleidsplan schuldhulpverlening in detail besproken met de de betrokken medewerkers en de conclusie van de adviesraad is dat het een uitvoerig en gedegen beschrijving is van wat er in Borne gebeurt op het gebied van...

Advies beleidsregels Giften Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne onderschrijft het belang van het vastleggen van duidelijke regels ten aanzien van giften die worden ontvangen door bijstandsgerechtigden. Met deze beleidsregels wordt ook de verwarring weggenomen bij zowel de cliënt als bij de...

Ongevraagd advies armoede monitor 2019-2020 gemeente Borne.

De adviesraad sociaal domein Borne heeft het resultaat van de armoedemonitor 2019-2020 en enquête gemeente Borne in haar vergadering besproken en besloten om dit ongevraagd advies uit te brengen. De adviesraad is verbaasd over het minimale gebruik van het Sociaal...

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Borne 2021

De adviesraad sociaal domein Borne kan zich vinden in de beslistermijn zoals die wordt voorgesteld in de concept Verordening beslistermijn schuldhulpverlening. Advies-verordening-beslistermijn-schuldhulpverleningDownload

Adviezen

Advies beleidsregels Wmo Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne heeft bij het opstellen van de “Nadere regels en beleidsregels” voor Wmo adviezen kunnen inbrengen zodat deze konden worden verwerkt in het concept. Die eerder ingebrachte adviezen vormen geen onderdeel van dit advies. In dit advies...

Lees meer

Ongevraagd advies beheersmaatregelen sociaal domein Borne.

In haar vergadering en na gesprekken met partijen in de gemeente Borne die direct betrokken zijn bij het sociaal domein heeft de adviesraad besloten om een ongevraagd advies uit te brengen over de beheersmaatregelen sociaal domein Borne. In de notitie...

Lees meer

Advies verordening Jeugdhulpgemeente Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne is evenals bij de verordening Wmo 2021 vanaf het begin meegenomen bij het opstellen van de verordening Jeugdhulp en heeft daarbij haar adviezen in het concept kunnen inbrengen. Door de adviesraad worden de overwegingen zoals die zijn...

Lees meer

Advies verordening Wmo gemeente Borne 2021.

De adviesraad sociaal domein Borne is vanaf het begin meegenomen in het opstellen van de verordening Wmo 2021 en heeft daarbij haar adviezen reeds in het concept kunnen inbrengen. Dat is door de adviesraad als zeer waardevol ervaren en het is in lijn met de visie van...

Lees meer

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Het samengaan van de Wmo-raad met het WWB-platform Borne is voorbereid. In de loop van 2016 zijn beide adviesraden samen gaan vergaderen. In 2016 zijn de. volgende onderwerpen  besproken: Privacy en protocol (mw. E. Diepenmaat) Huishoudelijke ondersteuning;...

Lees meer

Jaarverslag 2015

Een aantal leden van de Wmo-raad is afgetreden vanwege het beëindigen van hun termijn. Er zijn enthousiaste nieuwe leden bijgekomen. De Wmo-raad Borne wil graag in een vroeg stadium meedenken over de ontwikkelingen inzake de Wmo. Daarom hebben wij tijdens de...

Lees meer

Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 heeft voor de Wmo-raad Borne in het teken gestaan van de voorbereiding op veranderingen, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken erbij zouden krijgen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor ondersteuning aan hun inwoners voor werk en inkomen,...

Lees meer