Advies oktober 2019 afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz

De adviesraad heeft begrip voor de zogenoemde technische wijzigingen voor de harmonisatie van het uitvoeringsbeleid van de drie gemeenten, Borne, Hengelo en Haaksbergen. Naast de technische wijzigingen is de gehele verordening ter advies aan de adviesraad aangeboden....

Advies september 2019: Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Eind september 2019 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een gevraagd advies gegeven over het voorstel Decentralisatie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er is een eerder advies van oktober 2018 over de notitie Decentralisatie Beschermd wonen en...

Maart 2019 Ongevraagd advies Mantelzorgondersteuning

Het aantal aanmeldingen bij het Steunpunt Mantelzorg Borne is in 2018 flink gestegen. Vanwege het aantal mensen dat langer zelfstandig thuis woont en de toename van het aantal oudere mensen in Borne, constateert de consulent niet alleen een toename in aantal...

November 2018 advies betreffende aanbesteding Gestructureerd vervoer Borne

De adviesraad onderschrijft de projectdoelstellingen voor de aanbesteding van het gestructureerd vervoer als onderdeel van het Vervoer voor iedereen in de gemeente Borne en is van mening dat het een effectieve vervanging van Regiotaxi kan worden. In haar advies heeft...

Oktober 2018 Advies Verordening Jeugd en Wmo

Eind oktober heeft de adviesraad in haar vergadering de verordening met de betrokken medewerkers van de gemeente Borne besproken. De opmerkingen en vragen zijn in detail in de notulen van de vergadering beschreven. Het doel van deze bespreking is de verordening te...

Adviezen

Ondersteuning bij geldproblemen Ongevraagd advies juni 2018

De adviesraad sociaal domein Borne heeft dit voorjaar gesprekken gevoerd met vrijwilligers van POOT. Deze vrijwilligers ondersteunen inwoners met geldproblemen bij het onder controle brengen en houden van die geldproblemen. Naast positieve resultaten van deze...

Lees meer

Voorlopig advies januari 2018 Woonvisie Borne 2017 – 2027

Als eerste wil de adviesraad aangeven dat ze het jammer vindt dat ze in een laat stadium betrokken is geraakt bij de woonvisie omdat ze graag in een eerdere fase de mogelijkheid van inbreng had gehad. Het is een voorlopig advies, omdat er een aanvullend onderzoek...

Lees meer

Advies januari 2018 Inkoopmodel Jeugdhulp en Wmo-2015

De Adviesraad Sociaal Domein Borne heeft een voorstel ontvangen voor het Twents model voor jeugdhulp en Wmo-2015. In de vergadering van 12 december 2017 heeft de adviesraad het voorstel besproken en begin januari 2018  is een advies opgesteld. Het uitgangspunt van het...

Lees meer

Advies september 2017 Transformatieagenda 2017

In de vergadering van 19 september 2017 is de Transformatie-agenda Gemeente Borne ‘Handreiking tot voortdurende ontwikkeling’ besproken en wij hebben een advies opgesteld. Wij vinden het positief dat er een visie over de cultuurverandering van de transformatie is...

Lees meer

Advies maart 2016 Communicatie en informatie over de Wmo

Steeds meer informatie gebeurt tegenwoordig digitaal. Ook de informatie over de toepassing van de Wmo gebeurt voornamelijk via de site van de gemeente Borne. Omdat niet iedereen toegang heeft tot digitale informatie, heeft de Wmo-raad Borne in maart 2016  een...

Lees meer

Advies september 2015 Vervoersvisie Regio Twente

In september 2015 heeft de Wmo-raad advies gegeven over de Vervoersvisie Regio Twente. Een van de punten betreft de doelstelling en deze is ‘het vervoer beter en goedkoper te organiseren’. Wij gaan er van uit dat er een bepaalde minimum kwaliteit als maatstaf dient en...

Lees meer

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Het samengaan van de Wmo-raad met het WWB-platform Borne is voorbereid. In de loop van 2016 zijn beide adviesraden samen gaan vergaderen. In 2016 zijn de. volgende onderwerpen  besproken: Privacy en protocol (mw. E. Diepenmaat) Huishoudelijke ondersteuning;...

Lees meer

Jaarverslag 2015

Een aantal leden van de Wmo-raad is afgetreden vanwege het beëindigen van hun termijn. Er zijn enthousiaste nieuwe leden bijgekomen. De Wmo-raad Borne wil graag in een vroeg stadium meedenken over de ontwikkelingen inzake de Wmo. Daarom hebben wij tijdens de...

Lees meer

Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 heeft voor de Wmo-raad Borne in het teken gestaan van de voorbereiding op veranderingen, omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 taken erbij zouden krijgen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor ondersteuning aan hun inwoners voor werk en inkomen,...

Lees meer